ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บรรดาทางทั้งหลาย มรรคมีองค์แปด ประเสริฐที่สุด
บรรดาบททั้งหลาย บทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุด
บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะ คือ การปราศจากความกำหนัดยินดี ประเสริฐที่สุด
บรรดาสัตว์สองเท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด
มรรคมีองค์แปดนี่แล เป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่
เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรคมีองค์แปดนี้
อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามมิได้
เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไป
ความเพียรพยายาม เธอทั้งหลายต้องทำเอง
ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น
เมื่อปฏิบัติดังนี้พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร

วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่จากประวัติคาดว่าถูกสร้างตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล โดยมีการค้นพบที่ตั้งของวัด และโบสถ์หลังเก่า ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะหลายครั้ง จวบจนกระทั้งถึงปัจจุบัน

  

วัดหลวงขุนวินตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

 

เว็บไซส์นี้เกิดขึ้นจากความเมตตาของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ที่อนุญาติให้คณะศิษย์เผยแผ่ธรรมะ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านผู้ที่สนใจปฏิบัติสามารถรับฟังธรรมะ คำสั่งสอน หรือชมวีดีโอผ่านทางเว็บไซส์นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทางผู้จัดทำเว็บไซส์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อธรรมะนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติทุกท่าน ผลของการปฏิบัติจะเป็นเช่นไรท่านเท่านั้น จะเป็นผู้พิสูจนด้วยตัวของท่านเอง ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ....