ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม

 

 

 

 

 

พุทธธรรมนำใจ

..แม้ว่ามนุษย์จะเรียกตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็ตาม แต่ถ้าใจมนุษย์ไม่ได้ผ่านการอบรมแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าเลย นี่คือจุดเริ่มต้นของรายการพุทธธรรมนำใจ รายการนี้เกิดจากความเมตตาของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตหรือเรื่องของใจว่า หากพื้นฐานของมนุษย์เรามีใจที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะคิดพูดหรือกระทำ ย่อมต้องดีด้วยเช่นกัน พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านได้เน้นการนำพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มานำจิตนำใจให้อย่างน่าฟัง พร้อมทั้งตัวอย่างที่คิดว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยินและได้ฟัง โดยเฉพาะตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะบรรยายธรรมและตอบคำถามในทุกๆหัวข้อธรรม ที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดให้พวกเรา และท่านทั้งหลายที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อๆไปได้ในรายการพุทธธรรมนำใจ......

 
ลำดับ เรื่อง วันที่ออกอากาศ ไฟล์เสียง
1 อริยสัจ ๔ 17 ก.พ.2556
2 พระไตรลักษณ์ 17 ก.พ.2556
3 กิเลส 17 ก.พ.2556
4 กามคุณ ๕ 18 ก.พ.2556
5 นิวรณ์ ๕ 18 ก.พ.2556
6 วิญญาณ ๖ 18 ก.พ.2556
7 มรรค ๘ 19 ก.พ.2556
8 โพชฌงค์ ๗ 19 ก.พ.2556
9 สติปัฏฐาน ๔ 19 ก.พ.2556
10 สัมมัปธาน ๔ 21 ก.พ.2556

  Records 1 to 10 of 102 

Next Last