ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม

 

 

 

 

 

พุทธธรรมนำใจ

..แม้ว่ามนุษย์จะเรียกตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็ตาม แต่ถ้าใจมนุษย์ไม่ได้ผ่านการอบรมแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าเลย นี่คือจุดเริ่มต้นของรายการพุทธธรรมนำใจ รายการนี้เกิดจากความเมตตาของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตหรือเรื่องของใจว่า หากพื้นฐานของมนุษย์เรามีใจที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะคิดพูดหรือกระทำ ย่อมต้องดีด้วยเช่นกัน พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านได้เน้นการนำพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มานำจิตนำใจให้อย่างน่าฟัง พร้อมทั้งตัวอย่างที่คิดว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยินและได้ฟัง โดยเฉพาะตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะบรรยายธรรมและตอบคำถามในทุกๆหัวข้อธรรม ที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดให้พวกเรา และท่านทั้งหลายที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อๆไปได้ในรายการพุทธธรรมนำใจ......

 
ลำดับ เรื่อง วันที่ออกอากาศ ไฟล์เสียง
11 อิทธิบาท ๔ 21 ก.พ.2556
12 อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 21 ก.พ.2556
13 อภิภายตนะ 21 ก.พ.2556
14 ธรรมจักรกัปวัตนสูตร 21 ก.พ.2556
15 กายคตาสติ 22 ก.พ.2556
16 ปฏิจจสมุปบาท 22 ก.พ.2556
17 สังโยชน์ ๑๐ 25 ก.พ.2556
18 มาร ๕ 25 ก.พ.2556
19 พุทธธรรมนำใจ 25 ก.พ.2556
20 อุปปาทาน ๔ 8 มี.ค.2556

  Records 11 to 20 of 102 

First Previous Next Last